vvnp
HOME
VVNP
LIDMAATSCHAP
AGENDA
LINKS
DOCUMENTEN
VACATURES
CONTACT

Statuten

STATUTEN VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR NEUROPSYCHOLOGIE

Er zal een statuutswijziging worden voorbereid ter voorgelegd op de Algemene vergadering.
 

S T A T U T E N
 
De ondergetekenden :
De Raedt Rudy
Lafosse Christophe
Vingerhoets Guy
Spruyt Karen
Thiery Evert
Vercruysse Godelieve
Raymond Cluydts
 
verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, die rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan zij de statuten als volgt samenstellen:
 
TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
 
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Vlaamse Vereniging Neuropsychologie , afgekort: V.V.N.P.
 
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Fabiolalaan 79, 9000 Gent en ressorteert onder het gerechtelijk
arrondissement Gent. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.
 
ARTIKEL 3
De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in verband met de
neuropsychologie en de toepassing naar de neuropsychologische praktijk van de wetenschappelijke bevindingen
terzake. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
 
ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.
 
TITEL II: L E D E N
 
ARTIKEL 5
 
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De ondergetekende oprichters zijn de eerste
effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met
inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve
leden zijn diegenen die bij de oprichting deze statuten ondertekenen en diegenen wiens naam is vermeld in het
ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de
effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de
vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden
leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.
 
ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon die door de algemene vergadering als dusdanig
wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet
schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term 'lid' in deze statuten wordt
uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
Om als lid in aanmerking te komen, dient men werkzaam te zijn op het terrein van de neuropsychologie.
 
ARTIKEL 7
De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden,
beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als
toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.
 
ARTIKEL 8
De maximumledenbijdrage bedraagt 1000 EURO.
 
ARTIKEL 9
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van
bestuur ter kennis worden gebracht.
 
ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en
kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.
 
TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR
 
ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie personen verkozen onder de leden van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.
 
ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
 
ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door
het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), of door overlijden.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene
vergadering. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel)
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders.
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan nietaanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.
 
ARTIKEL 16
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en in geval van diens belet of afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.
 
ARTIKEL 17
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.
 
ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de Post, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.
 
ARTIKEL 19
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
 
ARTIKEL 20: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid
overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De Raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel
binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te
vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen
de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.
 
ARTIKEL 21: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel
binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de
neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in
collegiaal overleg.
 
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
 
ARTIKEL 22
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en in geval van diens belet of afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan
evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene
vergadering.
 
ARTIKEL 23
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
 
ARTIKEL 24
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.
 
ARTIKEL 25
De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
 
ARTIKEL 26
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de
effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te
behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering
samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.
 
ARTIKEL 27
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of
twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief
tenminste acht werkdagen voor de vergadering.
 
ARTIKEL 28
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn.
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
 
ARTIKEL 29
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat
ogenblik de vergadering voorzit.
 
ARTIKEL 30: statutenwijziging
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.
Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
ARTIKEL 31
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het
doel der vereniging vereist.
 
ARTIKEL 32
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit
punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen
voorzien.
 
ARTIKEL 33
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en
opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en
belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.
 
TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
 
ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend
boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
 
TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
 
ARTIKEL 35
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te
ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te
worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
ARTIKEL 36
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.
 
Aldus opgemaakt en aangenomen te Gent, op de stichtingsvergadering van 1 januari 2009
Cluydts Raymond
De Raedt Rudy
Lafosse Christophe
Spruyt Karen
Thiery Evert
Vercruysse Godelieve
Vingerhoets Guy

 


Server-Colocate.com Webhosting - Easybytes.com
© Design by mdgpromotions.com