vvnp
HOME
VVNP
LIDMAATSCHAP
AGENDA
LINKS
DOCUMENTEN
VACATURES
CONTACT

Structuurplan
 

De verschillende thema’s zijn genummerd van 1 tot 48 en gegroepeerd in opleidingsonderdelen. Bij elk thema hoort een korte beschrijving van de voornaamste inhouden die hierbij aan bod moeten komen. Er volgt, indien relevant, ook een verwijzing naar verwante thema’s zodat de docenten redundantie kunnen vermijden.

De werkzaamheden worden gepland op 28 vrijdagen gespreid over 2 opeenvolgende academiejaren. Deze werkzaamheden omvatten het volgen van een aantal lessen over belangrijke neuropsychologische thema’s en het schrijven van een eindwerk.

De lessen worden gepland op 14 vrijdagen in het eerste en 10 vrijdagen in het tweede academiejaar, zodat voor de totale opleiding 24 lesdagen zijn voorzien. De tijd die voorzien is voor elk thema bedraagt een voormiddag (van 9u30 tot 12u30) of een namiddag (van 13u30 tot 16u30). De voor- of namiddag wordt onderbroken door een korte pauze van een 20-tal minuten. De docent dient ervoor te waken zijn thema binnen de voorziene tijd te kunnen afronden.

Het cursusboek bestaat uit een documentatiemap waarin de docenten per thema één welgekozen en op voorhand aangeleverd (zodat we het tijdig kunnen kopiëren) overzichtsartikel ter beschikking van de studenten te stellen. Naast dit overzichtswerk kunnen de docenten per thema bijkomende documentatie aanleveren in de vorm van een kort bibliografisch overzicht van relevante boeken en artikels, relevante internet-adressen, en de gebruikte documentatie tijdens de colleges.

Enkele vrijdagen in het tweede academiejaar zijn gereserveerd voor het eindwerk. Ze bieden de student de gelegenheid aan een eindpaper te werken, opzoekingswerk te doen en met de promotor hierover te overleggen. De thema’s voor het eindwerk worden aan het eind van het eerste jaar in overleg met de promotor gekozen. Studenten die reeds in het klinische veld werkzaam zijn dienen een gevalsstudie kritisch uit te werken in het licht van de bestaande literatuur. Studenten die geen toegang hebben tot klinische gegevens dienen een literatuurstudie uit te voeren over een klinisch neuropsychologisch thema. Het is de bedoeling dat de student aan het eind van de opleiding een korte presentatie geeft over dit eindwerk.

Voorwaarden voor het behalen van het postacademische getuigschrift

Studenten die op regelmatige basis de lessen hebben bijgewoond (d.i. aanwezigheid gedurende tenminste 80% van de lessen inclusief gewettigde afwezigheid) en die het eindwerk hebben ingediend, worden toegelaten tot het eindexamen aan het eind van de twee-jarige cyclus. Op dit eindexamen dient de student een aantal vragen te beantwoorden die peilen naar de tijdens de cyclus verworven kennis. Deze vragen worden door de examencommissie geselecteerd uit een door de docenten opgestelde lijst van vragen dewelke de studenten ruim voor het examen ter beschikking wordt gesteld.

De eindevaluatie wordt deels gebaseerd op de quotering voor het eindwerk (50%) en deels op de quotering van het eindexamen (50%). Indien de student voor beide onderdelen geslaagd is (d.i. voor elk onderdeel tenminste 50% van de maximale score behaalt) ontvangt de student het interuniversitair postacademische getuigschrift van permanente vorming in de klinische neuropsychologie.

Studiebelasting en studiepunten

Het aantal studiepunten over de 2-jarige vorming bedraagt 60, waarvan 48 studiepunten voor de opleidingsonderdelen verdeeld over de themalessen en 12 studiepunten voor het eindwerk.


Server-Colocate.com Webhosting - Easybytes.com
© Design by mdgpromotions.com